Keresés a Bibliában

5 1Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkeznek reátok. (Luk 6,24) 2Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg; (Mát 6,19) 3Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban! (Júd 1,9) 4Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. (3Móz 19,13.5Móz;24,14.15) 5Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek mint áldozás napján. (Luk 16,19.25;Jer 12,3) 6Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek. (Mát 5,28) 7Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. (Luk 21,19; Zsid 10,36) 8Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. (4Móz 22,24) 9Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll. (Júd 1,12) 10Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik az Úr nevében szólottak. (Mát 5,12) 11Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. (Jób 1,21) 12Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek. (Mát 5,34.37) 13Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. (Zsolt 50,15;Eféz 5,19; Kol 3,16) 14Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. (Márk 6,13) 15És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. (Márk 16,18) 16Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Eféz 6,18;Zsolt 145,18) 17Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig: (1Kir 17,1; Luk 4,25) 18És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. (Ján 14,3; Ezék 12,22) 19Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, (Gal 6,1) 20Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. (Zsolt 51,15;Péld 10,12.1Pét;4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet