Keresés a Bibliában

7 1És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. 2Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. (3Móz 23,24) 3Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel. (Ésa 37,16-20) 4Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. (Ján 17,1) 5Mert az ő atyjafiai sem hivének benne. (Márk 3,21) 6Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. (Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Luk 9,24;17,33) 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. (Ján 15,18;Ján 3,19) 8Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be. (Ján 8,20) 9Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában. (Ján 14,3; Márk 16,20; Zsid 2,4) 10A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon. (Ésa 40,11; Ezék 34,23;37,24;1Ján 3,16) 11A zsidók azért keresik vala őt az ünnepen, és mondának: Hol van ő? (Ján 11,56) 12És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője. (Ján 9,16;10,19) 13Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. (Ján 9,22;12,42;19,38) 14Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala. (Ján 7,29) 15És csodálkozának a zsidók, mondván: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?! (Ésa 49,6; Luk 2,30-32; Eféz 2,12.13) 16Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem. (Ján 8,28.42;12,49;14,10.24) 17Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok? 18A ki magától szól, a maga dicsőségét keresi; a ki pedig annak dicsőségét keresi, a ki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. (Ján 7,12;9,16) 19Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? (2Móz 20,1.13) 20Felele a sokaság és monda: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? (Ján 8,48;10,20) 21Felele Jézus és monda nékik: Egy dolgot cselekvém, és mindnyájan csodáljátok. (Ján 5,8) 22Azért Mózes adta néktek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől való volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert. (1Móz 17,10.3Móz;12,3) 23Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; én rám haragusztok-é, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? (Ján 7,48) 24Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek! (5Móz 1,17) 25Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez-é az, a kit meg akarnak ölni? 26És ímé nyiltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus? (Ján,7 14.) 27De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. (Mát 13,55; Márk 6,3; Luk 4,22) 28Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, mind azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, a ki engem elküldött, a kit ti nem ismertek. (Ján 8,42;Ján 8,26; Róm 3,4) 29Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem. (Ján 10,15; Mát 11,27) 30Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. (Ján,7 6.) 31A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, a melyeket ez tett? (Ján 19,12) 32Meghallák a farizeusok, a mint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. (Ján 5,18;8,38;10,33; Mát 26,65; Fil 2,6) 33Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, a ki elküldött engem. (Ján 13,33) 34Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda. (Ján 8,21;13,33) 35Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani? (Ján 12,7-11;16,23-28) 36Micsoda beszéd ez, a melyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és a hol én vagyok, ti nem jöhettek oda? 37Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. (3Móz 23,36;Ésa 55,1) 38A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ésa 58,11;Ján 4,12) 39Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. (Ján 16,7; Jóel 2,28; Csel 2,17) 40Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta. (Ján 6,14; Luk 7,16) 41Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? (Ján 1,47) 42Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala? (Mik 5,2; Mát 2,5) 43Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. (Ján 9,16;10,19) 44Némelyek pedig közűlök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét. (Mát 23,8-10;1Kor 8,6) 45Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt? (Ján 4,19) 46Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember! (Mát 7,28) 47Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve? (Ján 15,20; Mát 10,24; Luk 6,40) 48Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki? (Ján 12,42) 49De ez a sokaság, a mely nem ismeri a törvényt, átkozott! (Ján 10,31.39) 50Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül: (Ján 3,1;19,39) 51Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik? (5Móz 1,17;17,4) 52Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta. (Mát 26,21; Márk 14,18; Luk 22,21) 53És mindnyájan haza menének. (Luk 2,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet