Keresés a Bibliában

10Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. (Eféz 1,19; Fil 4,13.2Kor;12,9) 11Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. (2Kor 10,4; Róm 6,13.23) 12Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. (Eféz 2,2; Gal 1,16.2Kor;4,4; Ján 14,30;12,31) 13Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. (Ján 1,18; Róm 8,10.11.2Kor;3,17;4,7; Eféz 3,19; Fil 2,10) 14Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, (Ésa 11,5; Luk 12,35; Róm 6,13.14) 15És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; (Ésa 9,4; Róm 5,1) 16Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; (Eféz 2,8;3,12.1Pét;5,8.9; Róm 8,38.39;16,20.2Thess;3,3.2Kor;11,3; Mát 5,37;6,13; Zsolt 7,14) 17Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: (Ésa 59,17.1Thess;5,9; Róm 8,28-30;1,16) 18Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, (Eféz,6 14. Kol. 4,2. Luk. 21,36. 1 Thess. 5,17. 2,13. Róm. 1,9.) 19Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát, (Róm 15,30; Kol 4,3; Luk 21,15; Csel 28,30.31) 20A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom. (Csel 9,15;22,15; Róm 1,14;11,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG