Keresés a Bibliában

14Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. (1Tim 6,4.5) 15Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2Tim 4,14) 16A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. (Ján 17,4;4Móz 12,7) 17És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. (Zak 6,12) 18A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. (1Tim 6,21) 19Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja. (1Pét 1,19;Dán 9,24) 20Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. (Róm 9,21) 21Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. (Zsolt 95,7-11) 22Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. (1Kor 1,2) 23A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. (Tit 3,9) 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, (2Kor 10,1) 26És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. (5Móz 29,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG