Keresés a Bibliában

6 1Akik a rabszolgaság igájában görnyednek, uraikat fenntartás nélkül tiszteljék, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk!
2Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne tartsák őket kevésre azért, mert testvérek! Ellenkezőleg, annál jobban szolgáljanak nekik, mivel hívők és szeretett testvérek, akik szolgálatuk gyümölcsét élvezik! Ezeket tanítsd, és erre buzdíts!
3Ha valaki mást tanít, és nem tartja magát a mi Urunk, Jézus Krisztus megbízható szavaihoz és az igaz vallásossághoz illő tanításhoz, 4az esztelen, és nem ért semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység származik, viszály, istenkáromlás és gonosz gyanúsítgatás. 5Ez a romlott gondolkodású és az igazságot elvető emberek szüntelen torzsalkodása, akik a vallásosságot a nyerészkedés eszközének tekintik.
6Valóban nagy nyereség a vallásosság, de csak akkor, ha az ember elégedett azzal, amije van. 7Végül is semmit sem hoztunk a világba, így nem is vihetünk ki belőle semmit. 8De ha van ételünk és ruhánk, legyünk elégedettek! 9Akik viszont meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embert. 10Ugyanis minden rossznak gyökere a pénzsóvárság. A pénz után epedve néhányan eltántorodtak a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak.
11Te azonban, Isten embere, menekülj mindettől! Törekedj az igazságra, a vallásosságra, a hitre, a szeretetre, az állhatatosságra és a szelídségre! 12Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, amikor sok tanú előtt szép hitvallást tettél! 13Felszólítalak Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt szép hitvallással tanúságot tett, 14hogy amire parancsot kaptál, azt tartsd meg tisztán és feddhetetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus megjelenéséig, 15amit majd a maga idejében nyilvánvalóvá tesz a boldog és egyedüli Uralkodó, a királyok Királya és az urak Ura. 16Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen fényben lakozik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örök hatalom. Ámen.
17Azoknak, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságba vessék reményüket, hanem Istenbe, aki örömünkre mindent bőséggel megad nekünk. 18A gazdagok tegyenek jót! Jó tettekben legyenek gazdagok! Adakozzanak bőkezűen! Javaikat osszák meg másokkal! 19Így gyarapodnak a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.
20Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva! Kerüld a világias fecsegést és az áltudomány ellenvetéseit! 21Némelyek ezt követve eltévelyedtek a hittől.
Kegyelem néktek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet