Keresés a Bibliában

2 1Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, (Fil 4,6) 2Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (Jer 29,7) 3Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, (Zsolt 18,3;Ésa 8,18) 4A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. (Róm 1,3;2Tim 1,10) 5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében, (Ésa 53,12) 7A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban. (Csel 9,15;13,2) 8Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. (Jak 1,12;Mát 25,31-46) 9Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, (1Pét 3,3.6) 10Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. (Kol 4,14) 11Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. (Eféz 5,22) 12A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. (1Kor 14,34;1Móz 3,16) 13Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. (1Móz 2,7.22) 14És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett: (1Móz 3,1-6) 15Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel. (Zsid 12,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet