Keresés a Bibliában

9 1Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban? (1Kor 15,8; Csel 9,3.5.17;26,16;22,17;1Kor 4,15) 2Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok. (1Kor 4,15) 3Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem. (1Kor 5,12; Fil 2,16) 4Nincsen-é arra jogunk, hogy együnk és igyunk? (Luk 10,8) 5Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás? (Mát 8,14) 6Avagy csak nekem és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk? (Csel 13,2) 7Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? (1Kor 1,9) 8Vajjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is? (1Kor 2,12; Fil 2,17.18.1Thess;3,3) 9Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja? (5Móz 25,4.1Tim;5,18) 10Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, reménység alatt kell szántania, és a ki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. (2Tim 2,6) 11Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? (Róm 15,27;Gal 6,6) 12Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé. (1Kor,9 14. 1Kor 4,15.;Csel 20,33.34.2Kor;11,9) 13Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? (4Móz 18,8.31.5Móz;18,2.3) 14Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek. (Luk 10,7; Mát 10,10; Gal 6,6) 15De én ezek közül egygyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet. (Csel 18,3) 16Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem. (Csel 18,9) 17Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg. (2Tim 4,7.8;1Kor 4,1) 18Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem a Krisztus evangyéliomát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangyéliom hirdetésénél. (1Kor,9 11. 12.;1Kor 8,9; Mát 10,7.8) 19Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. (Mát 20,27.28.2Kor;11,7) 20És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; (Csel 16,8;21,26) 21A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. (Róm 3,26; Gal 2,3) 22Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. (Róm 11,14;2Kor 11,29) 23Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban. (Fil 2,16) 24Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. (Gal 5,7) 25Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. (Eféz 6,12;1Kor 4,7.8.1Pét;1,4) 26Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos; (2Tim 4,8) 27Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. (Róm 6,12.13.18.19; Róm 8,13;13,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet