Keresés a Bibliában

10 1Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; (2Móz 13,21;2Móz 14,22) 2És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; (Luk 24,34;Márk 16,14; Ján 20,19) 3És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; (2Móz 16,14.15) 4És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. (2Móz 17,6) 5De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. (Ján 6,49.4Móz;14,29.35;26,65) 6Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak. (4Móz 11,4.33) 7Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani. (2Móz 20,3;2Móz 32,6) 8Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren. (4Móz 25,1.6-9) 9Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. (4Móz 21,5.6) 10Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. (4Móz 14,2.8.29.36; Zsid 3,11.17) 11Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett. (Róm 4,25) 12Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. (Róm 11,20-22) 13Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. (Ésa 27,8) 14Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. (2Móz 20,3.1Ján;5,21) 15Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok. (1Kor 2,15) 16A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? (Mát 26,27;Csel 2,42) 17Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. (1Kor 12,27; Róm 12,4.5) 18Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? (3Móz 7,6.14.15) 19Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? (1Kor 8,4; Zsolt 96,5) 20Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. (3Móz 17,7.5Móz;32,17; Zsolt 106,37; Jel 9,20) 21Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. (2Kor 6,15) 22Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál? (5Móz 32,21; Jób 9,19) 23Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. (1Kor 6,12) 24Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. (1Kor 10,33; Róm 15,2; Fil 2,4.5) 25Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. (1Tim 4,4) 26Mert az Úré a föld és annak teljessége. (2Móz 19,5; Zsolt 24,1;50,12) 27Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. (Luk 10,7) 28De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége. (1Kor 8,7) 29De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? (Róm 14,15.16) 30Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok? (1Tim 4,4) 31Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek. (Kol 3,17) 32Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. (Róm 14,13.2Kor;6,3) 33Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. (Róm 15,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet