Keresés a Bibliában

32 1Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; 2Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön. (Péld 10,31) 3És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; (Zsolt 37,2;90,5;92,3; Ésa 40,6.7; Zsolt 129,6) 4A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (Jer 50,29) 5Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek. (Mik 3,8; Máté 24,31; Jel 1,10;4,1) 6Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. (Zsolt 10,4.5.6;14,1) 7A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. (Zsolt 11,2.3;17,9-11;36,2-4;37,12.14) 8De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. (Ésa 9,5; Abd 1,17; Jóel 2,32) 9Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam`, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem`! (Ámós 6,1;4,1; Ésa 3,17-28) 10Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz. (3Móz 25,49-53; Jer 34,8-10) 11Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával. (Ezék 18,5-9; Máté 25,36; Jak 2,15-16) 12Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket. (Ésa 52,12; Zsolt 37,6; Ésa 8,21.22;9,2) 13Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; 14A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek. 15Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik; (Ésa 29,17;41,18;43,19;44,3; Jóel 2,28-30; Luk 24,49; Csel 1,8) 16És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön; (Zsolt 85,12) 17És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. (Nehem 13,14; Zsolt 106,4) 18Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. (Ésa 33,7;52,7;54,13) 19De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed! (Ésa 10,18.19.33.34;28,2) 20Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait! (5Móz 31,8; Siral 3,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet