Keresés a Bibliában

9Ne hagyjátok félrevezetni magatokat mindenféle különös tanításoktól! Jobb a szívet kegyelemmel erősíteni, mint olyan étellel, amely mit sem használ azoknak, akik élnek velük. 10Olyan oltárunk van, melyről nem ehetik az, aki a sátornál teljesít szolgálatot. 11Az állatok testét ugyanis, melyeknek vérét a főpap a bűn engesztelésére beviszi a szentélybe, a táboron kívül égetik el. 12Ezért Jézus is, hogy tulajdon vérével szentelje meg a népet, a kapun kívül szenvedett. 13Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívül, és hordozzuk gyalázatát. 14Hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk. 15Mutassuk be általa Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: nevének ajkunkon fakadó magasztalását. 16A jótékonyságról és adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozat kedves Istennek.

Befejezés

17Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak rátok, s nekik kell számot adniuk lelketekről. Így majd örömmel teszik, nem pedig sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. 18Imádkozzatok értünk! Meg vagyunk ugyan győződve, hogy tiszta a lelkiismeretünk, hiszen minden tekintetben helyes életre törekszünk. 19Annál inkább kérlek erre titeket, hogy így mielőbb visszakerüljek hozzátok. 20A békesség Istene, aki Urunkat Jézus (Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból, 21tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja ő bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus által, dicsőség neki mindörökkön-örökké. Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG