Keresés a Bibliában

9Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, a melyeknek semmi hasznát sem veszik azok, a kik azok körül járnak. (Eféz 2,22; Zsid 3,6; Róm 12,1; Zsid 13,15; Zsolt 51,19) 10Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik a sátornak szolgálnak. (Gal 5,4) 11Mert a mely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. (Ján 19,17-20) 12Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. (Ésa 8,14; Róm 9,32.33.1Kor;1,23.1Thess;5,9) 13Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. (2Móz 19,5.6; Jel 1,6; Ésa 3,21) 14Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. (Hós 2,22; Róm 9,25;11,30.31) 15Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. (Hós 14,3) 16A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. (Fil 4,18) 17Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. (1Thess 5,12;Ezék 3,17) 18Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. (Róm 13,4.3) 19Kiváltképen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadhassam néktek. (Zsid,13 12. 3. 9. Tit. 2,7. 8.) 20A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, (Ján 10,11) 21Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid 4,8;5,9; Róm 13,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG