Keresés a Bibliában

A jeruzsálemi egyház

A Szentlélek eljövetele.

2 1Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. 2Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. 3Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. 4Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. 5Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. 6Mikor ez a zaj támadt, tömeg verődött össze és megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. 7Meglepődtek és álmélkodva mondták: „Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Galileából valók? 8Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját anyanyelvét? 9Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia, 10Frígia, Pamfília, Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói, mi római zarándokok, 11zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit.” 12Ámultak-bámultak valamennyien és kérdezgették egymástól: „Ugyan mi lehet ez?” 13Mások meg gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral!”

KNB SZIT STL BD RUF KG