Keresés a Bibliában

36Amíg ezekről beszéltek, egyszer csak maga Jézus állt közöttük, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!« 37Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. 38De ő megkérdezte tőlük: »Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? 39Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.« 40Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. 41Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: »Van itt valami ennivalótok?« 42Erre adtak neki egy darab sült halat. 43Elvette, és a szemük láttára evett belőle.
44Azután így szólt hozzájuk: »Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.« 45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. 46Azt mondta nekik: »Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni a halálból. 47A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. 48Ti tanúi vagytok ezeknek. 49Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.«
50Ezután kivezette őket Betánia közelébe, felemelte a kezét, és megáldotta őket. 51Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. 52Leborulva imádták, azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. 53Szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,44 »Az ószövetségi üdvrend fő feladata az volt, hogy előkészítse és prófétailag hirdesse, különféle előképekben jelezze Krisztusnak, minden ember Megváltójának és a messiási országnak eljövetelét. Az Ószövetség könyvei a krisztusi üdvösséget megelőző körülményeknek megfelelően mindenkinek bemutatják: ki az Isten és ki az ember, s hogyan bánik az igazságos és irgalmas Isten az emberekkel« (DV 15).

24,49 Az Atya ígérete a Szentlélek (vö. Jn 15,26); az ő eljöveteléről és munkásságáról fog beszélni az evangélista az Apostolok cselekedeteiben.