Keresés a Bibliában

25 1Ábrahám pedig másik feleséget vett, akit Keturának hívtak. 2Ő Zámránt, Jeksánt, Mádánt, Mádiánt, Jesbokot és Súát szülte neki. 3Jeksán aztán Sábát és Dedánt nemzette. Dedán fiai az assuriták, a letusiták és a leummiták voltak, 4Mádiántól pedig Éfa, Éfer, Hénok, Abida és Eldáa származott. Ezek Ketura fiai.
5Ábrahám Izsáknak adta mindenét, amije volt, 6a mellékfeleségek fiait pedig megajándékozta, s még életében elküldte fia, Izsák mellől a Keleti vidékre.
7Ábrahám életének napjai százhetvenöt esztendőt tettek ki. 8Aztán elhunyt, meghalt késő öregségben, élemedett korban, napokkal telten, és népéhez tért. 9Erre fiai, Izsák és Izmael eltemették a Makpéla barlangjában, amely Mamréval szemben a hetita Cohár fiának, Efronnak mezején van, 10amelyet Ábrahám megvásárolt Hét fiaitól. Ott temették el őt, és a feleségét, Sárát.
11Halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot, aki az úgynevezett ‘Élő és látó kútja’ mellett lakott.
12Ábrahám fiának, Izmaelnek, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült neki, a következő a nemzetsége. 13Izmael fiainak neve, nevük és származásuk szerint a következő: Izmael elsőszülötte, Nebajót, aztán Kedár, Adbeél, Mibszám, 14Másma, Dúma, Mássza, 15Hádár, Tema, Jetur, Náfis és Kedma. 16Ezek Izmael fiai, és ez a nevük, szállásaik és lakóhelyeik szerint; tizenkét fejedelem, törzseik szerint.
17Izmael életkora százharminchét esztendő volt, amikor elhunyt, meghalt, és népéhez tért. 18Hevilától Súrig laktak, amely az asszírokhoz menet, Egyiptommal átellenben van. Minden testvérét megelőzve hunyt el.
19Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségtörténete a következő. Izsákot Ábrahám nemzette. 20Amikor negyvenesztendős volt, feleségül vette Rebekkát, a mezopotámiai szír Bátuel lányát, az arám Lábán nővérét. 21Izsáknak azonban könyörögnie kellett az Úrhoz feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr meg is hallgatta, és megadta Rebekkának, hogy foganjon. 22A magzatok azonban viaskodtak méhében, mire ő azt mondta: »Ha így kellett járnom, mi szükség volt fogannom?« Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat.

23Az Úr azt felelte:
»Két nemzet van méhedben,
és két nép válik el öledből:
az egyik nép a másik fölé kerekedik,
és az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak.«

24Amikor aztán eljött a szülés napja, íme, kiderült, hogy ikrek voltak a méhében. 25Az, aki elsőként született meg, vöröses volt és egészen szőrös, mint az állat prémje; elnevezték tehát Ézsaunak. Mindjárt megszületett a másik is, kezével a bátyja sarkát fogva. Elnevezték ezért Jákobnak. 26Hatvanesztendős volt Izsák, amikor ezek a gyermekek születtek neki.
27Amikor felnövekedtek, Ézsauból ügyes vadász és mezőt járó ember lett, Jákobból pedig csendes, sátorban lakó ember. 28Izsák Ézsaut szerette, mert jóízűeket evett vadászatából, Rebekka viszont Jákobot szerette. 29Amikor Jákob egyszer főzeléket főzött, Ézsau, aki akkor jött meg fáradtan a mezőről, 30így szólt hozzá: »Adj nekem ebből a vörös főzetből, mert szörnyen fáradt vagyok!« – Emiatt nevezték el őt Edomnak (azaz Vörösnek). – 31Jákob azt mondta neki: »Add el nekem érte az elsőszülöttségedet!« 32Ézsau azt felelte: »Íme, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttség!« 33Jákob erre azt mondta: »Akkor esküdj is meg nekem!« Ézsau megesküdött neki, és eladta az elsőszülöttséget. 34Miután így kenyeret, és lencsefőzeléket kapott, evett és ivott, aztán elment, és csekélységnek tartotta, hogy eladta az elsőszülöttséget.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 A családfa zsidókkal rokon törzsek neveit tartalmazza.

25,7 Ábrahám 100 évet élt az ígéretek elnyerése után (vö. Ter 12,4), élete így teljes volt.

25,12 Izmaeltől is 12 törzs származott (vö. Ter 20,22-24: Náhortól is).

25,19 Izrael meddő anyái (Sára, Rebekka, Anna, Erzsébet) anyaságukat Istennek köszönhetik. Gyermekeik sajátos küldetést kapnak.

25,27 Ézsau az edomiták ősatyja, akiket a zsidók Dávid király idejében leigáztak.

Előző fejezet Következő fejezet