Keresés a Bibliában

A szövetség megújítása.

10 1Ezek miatt szilárd szövetséget kötünk, és írásba is foglaljuk. A pecsétes íráson rajta vannak vezetőink, levitáink és papjaink… 2A pecsétes íráson ott szerepelnek Hakalja fia, Nehemiás és Cidkija, 3Szeraja, Azarja, Jeremiás, 4Paschur, Amarja, Malkia, 5Hattus, Sebanja, Malluch, 6Harim, Meremot, Obadja, 7Dániel, Ginneton, Báruk, 8Mesullam, Abija, Mijamin, 9Maazja, Bilga, Semaja – ezek a papok. 10Aztán a leviták: Azanja fia, Jesua, Henadad fiai közül Binnui, Kadmiel, 11továbbá testvérei: Sekanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Hanan, 12Micha, Rechob, Hasabja, 13Zakkur, Serebja, Sebanja, 14Hodija, Bani, Kenani. 15A nép vezetői: Paros, Pahat-Moab, Elem, Zattu, Bani, 16Bunni, Azgad, Bebai, 17Adonija, Bigvai, Adin, 18Ater, Hiszkija, Azzur, 19Hodija, Hasum, Beszai, 20Harif, Anatot, Nobai, 21Magpias, Mesullam, Hezir, 22Mesezabeel, Cádok, Jaddua, 23Pelatja, Hanan, Anaja, 24Hosea, Hananja, Hasub, 25Hallohes, Pilha, Sobek, 26Rehum, Hasabna, Maaszeja, 27Ahija, Hanan, Anan, 28Malluk, Harim, Baana. 29…de ugyanúgy a nép többi része is, a papok és a leviták, a kapuőrök, énekesek, templomszolgák, vagyis mind, akik az ország népeitől elkülönültek, s az Isten törvényéhez ragaszkodtak, valamint ezeknek a feleségük, a fiaik és a lányaik, mind, akik érett korúak voltak, 30csatlakoztak testvéreikhez és elöljáróikhoz, s átokkal és esküvel kötelezték magukat, hogy az Isten törvénye szerint élnek, amelyet Mózes, az Isten szolgája által adott, s megtartják az Úrnak, a mi Istenünknek minden parancsát, utasítását és törvényét. 31Különösen: többé nem adják lányainkat a föld népének, s lányaikat se vesszük többé fiainknak feleségül. 32Ha az ország népei árut vagy bármilyen élelmet hoznak szombati napon árulni, sem szombaton, sem más szent napon nem vesszük meg tőlük. A hetedik évben lemondunk a föld terméséről és semmiféle adósságot nem hajtunk be. 33Törvénnyel kötelezzük magunkat, hogy évente egyharmad sékelt adunk Istenünk temploma javára: 34a kitett kenyerekre, az állandó ételáldozatokra, az állandó égőáldozatokra, a szombati áldozatokra, az újhold napjára és az ünnepekre előírt áldozatokra, a közösségi áldozatokra, az engesztelő áldozatokra, hogy kiengesztelődést szerezzenek Izraelnek – vagyis Istenünk házának különféle szükségleteire. 36Elhozzuk az Úr házába minden évben földünk első termését, s minden fa első gyümölcsét. 37Ugyanígy elsőszülött fiainkat, s állataink elsőszülötteit is, amint meg van írva a törvényben, elhozzuk barmaink és nyájaink elsőszülötteit az Isten házába a papoknak, akik Istenünk házában ellátják a szolgálatot. 38Ezenkívül őrleményeinknek, fáink gyümölcsének, az új bornak és az olajnak a legjavát is elhozzuk a papoknak, Istenünk házának kamráiba, földjeink tizedét pedig a levitáknak. A levitáknak maguknak kell összeszedniük a tizedet minden városban, ahol földet művelnek. 39Egy pap, Áron egy fia kísérje a levitákat, amikor a tizedet szedik. A leviták szolgáltassák be tizedük tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. 40Ezekbe a kamrákba kell Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabona­, az újbor­ és az olajjárandóságot vinni. Ott vannak a szentély edényei, a szolgálatot teljesítő papok, a kapuőrök és az énekesek is. 40Sorsot vetünk – a papok, a leviták és a nép – az áldozati fának a szállítása dolgában, s a családok rendjében meghatározott időben minden évben Istenünk házához szállítjuk, hogy elégjen az Úr, a mi Istenünk oltárán a törvény előírása szerint. 40Többé nem hanyagoljuk el Istenünk házát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet