Keresés a Bibliában

10 1A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás; 2Serája, Azariás, Jeremiás, (Neh 12,1.12;11,11) 3Pashur, Amaria, Malakiás, (Neh 7,16) 4Hattus, Sebánia, Malluk, (Neh 2,10) 5Hárim, Merémóth, Abdiás, (Neh 9,10; Zsolt 72,18; Róm 11,33) 6Dániel, Ginnethón, Bárukh, (Ezsdr 8,2) 7Mesullám, Abija, Mijámin, (1Sám 2,7.8) 8Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak. (Neh 12,1-8; Ezsdr 2,36.39.1Krón;24,7-19) 9A Léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, (Neh 7,43;12,8;8,7; Ezsdr 2,40) 10És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán, (5Móz 28,29) 11Mika, Rehób, Hasábia, (Zsolt 52,4.7) 12Zakkur, Serébia, Sebánia, (Zsolt 63,12; Ésa 52,15) 13Hódija, Báni, Beninu. (Péld 3,11.12; Jak 1,2) 14A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni, (5Móz 32,39) 15Bunni, Azgád, Bébai, (Zsolt 91,13; Péld 24,16) 16Adonija, Bigvai, Adin, 17Áter, Ezékiás, Azzur, (Zsolt 52,4-7) 18Hódija, Hásum, Bésai, (Zsolt 34,11;Zsolt 91,13) 19Hárif, Anathóth, Nébai, (Hós 2,17) 20Magpiás, Mesullám, Hézir, 21Mesézabel, Sádók, Jaddua, (Neh 42,11-17; Zsolt 127,3.4) 22Pelátia, Hanán, Anája, 23Hóseás, Hanánia, Hásub, (Neh 3,1-26;2,10) 24Hallóhes, Pilha, Sóbek, 25Rehum, Hasabná, Maaszéja, 26És Ahija, Hanán, Anán, (Péld 27,3) 27Mallukh, Hárim, Baána. (Ezsdr 2,1; Nehem 7,1) 28És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala, (Józs 9,23) 29Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit; (Neh,10 2-28. Neh 9,2. 8,2. 3. Ezsdr. 2,43-54. 6,21. Józs. 24,25.) 30És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, (2Móz 34,12-16;23,31; Ezsdr 9,2.4Móz;33,52.5Móz;7,2.1Móz;26,35) 31És hogy a föld népeitől, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. (2Móz 23,10.3Móz;25,2-7;5Móz 15,2) 32És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, (2Móz 30,12; Máté 17,24) 33A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára; (3Móz 24,5-8.2Kir;16,15; Ezék 46,13-15.17.4Móz;28,16;29,38;28,3-8.11-14.2Krón;30,22; Ezsdr 6,22;7,20-22) 34Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben, (Neh 13,31.3Móz;6,5) 35És hogy felviszszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába; (2Móz 23,19;34,26.3Móz;19,23.4Móz;18,12.5Móz;26,2) 36Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában. (4Móz 18,15.2Móz;13,2.12) 37És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. (4Móz 18,8-19;15,20;2Móz 23,19; Ezék 44,30;45,13; Nehem 13,5.3Móz;27,30) 38És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba; (4Móz 18,26.2Krón;31,11; Nehem 12,47) 39Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. (Neh 13,9;13,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet