Keresés a Bibliában

Izrael fiai elbocsátják idegen származású feleségeiket.

10 1Míg Ezdrás – könnyek közt és az Isten háza előtt leborulva – imádkozott és bűnvallomást tett, Izraelből hatalmas tömeg gyűlt köréje, férfiak, asszonyok és gyermekek, s a nép hangosan zokogott. 2Akkor Elám fiai közül Jechiel fia, Sekanja kezdett el beszélni. Így szólt Ezdráshoz: „Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, hisz idegen asszonyokat vettünk feleségül a föld népei közül. De azért még van remény Izrael számára. 3Tegyünk fogadalmat Istenünknek, hogy elbocsátjuk az idegen asszonyokat, és azokat a gyermekeket is, akiket szültek, az én uramnak és azoknak a tanácsára, akik ügyelnek a törvény megtartására. A törvény szerint kell eljárni. 4Rajta hát! Mert neked kell vállalnod a feladatot, de támogatunk. Légy bátor és tedd meg!” 5Ezdrás fölkelt, megeskette a papok és a leviták vezetőit és egész Izraelt, hogy úgy tesznek, amint (Sekanja) mondja nekik. Meg is esküdtek. 6Ezután Ezdrás elhagyta az Isten házát és Eljasib fiának, Jochanannak szobájába ment, s ott töltötte az éjszakát, sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. 7Júdában és Jeruzsálemben mindenkinek üzentek, aki hazatért a fogságból, hogy menjen el Jeruzsálembe. 8Aki – a vezetők és vének határozata szerint – három napon belül nem jelenik meg, annak minden vagyonát elkobozzák, őt magát meg kizárják a fogságból hazatértek közösségéből. 9Júda és Benjamin (törzséből) mind összegyűltek három nap alatt a férfiak Jeruzsálemben, a kilencedik hónapban, a hónap huszadik napján. Az egész nép az Isten háza előtti téren ült, és remegett a kellemetlen dolog és az esőzés miatt. 10Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: „Hűtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit. 11Most hát dicsőítsétek meg az Urat, atyáitok Istenét, teljesítsétek akaratát és különüljetek el a föld népétől és az idegen asszonyoktól.” 12Erre az egész gyülekezet hangosan azt felelte: „Kötelességünk azt tenni, amit mondtál! 13Mivel azonban sok a nép, és itt az esőzés ideje, nem maradhatunk kint. Egyébként is nem egy vagy két napra való teendőről van szó, hiszen sokan vétkeztünk ebben a dologban. 14Vezetőink képviseljék az egész közösséget, s azok, akik városainkban idegen asszonyokat vettek feleségül, mind jelenjenek meg a meghatározott napokon a városok véneivel és bíráival együtt, amíg el nem hárítjuk magunkról Istenünk haragját, amit ez a bűn vont ránk. 15Csak Azael fia, Jonatán és Tikva fia, Jahzeja ellenezték a dolgot. Ugyanakkor Mesullam és Sabtai levita támogatta őket. 16A fogságból hazatértek tehát a határozathoz tartották magukat. Ezdrás pap nemzetségeik szerint családfőket választott magának segítségül, mind név szerint számba véve. A tizedik hónap első napján kezdték meg az ülést, hogy az ügyet kivizsgálják, 17s az első hónap első napjáig minden férfi dolgával végeztek, aki idegen asszonyt vett feleségül.

A vétkesek jegyzéke.

18A következők voltak a papok között, akik idegen asszonyokat vettek feleségül: Jesuának, Joszadak fiának fiai és testvérei közül Maaszeja, Eliezer, Jarib és Gedalja. 19Ezek esküvel ígérték meg, hogy elbocsátják asszonyukat, és vétkükért bemutattak egy kost engesztelő áldozatul. 20Immer fiai közül Hanani és Zebadja. 21Harim fiai közül Maaszeja, Illés, Semaja, Jechiel és Uzija. 22Paschur fiai közül Eljoenáj, Maaszeja, Jismael, Netaneel, Jozabad és Eleáza. 23A leviták között: Jozabad, Simi, Kelaja – ugyanaz, mint Kelita –, Petachja, Júda és Eliezer. 24Az énekesek közül: Eljasib. A kapuőrök közül: Sallum, Telem és Uri. 25Izrael fiai közül: Paros fiai közül: Ramja, Jizzia, Malkia, Mijamin, Eleazár, Malkia és Benaja. 26Elám fiai közül: Mattanja, Zakariás, Jechiel, Abdi, Jeromet és Illés. 27Zattu fiai közül: Eljoenáj, Eljasib, Mattanja, Jeromet, Zabad és Aziza. 28Bebai fiai közül Jochanan, Hananja, Zabbai, Atlai. 29Bigvai fiai közül: Mesullam, Malluck, Jedaja, Jasub, Jisal és Jeremot. 30Pahat-Moab fiai közül: Adna, Kelal, Benaja, Maaszeja, Mattanja, Becaleel, Binnui és Manassze. 31Harim fiai közül Eliezer, Jisia, Malkia, Semaja, Simeon, 32Benjamin, Malluch, Semarja. 33Hasum fiai közül: Mattenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manassze, Simi. 34Bani fiai közül: Maadai, Amram, Joel, 35Benaja, Bedia, Kelaja, 36Vania, Meremot, Eljasib, 37Mattanja, Mattenai, Jasszai; 38Binnui fiai közül Simi, 39Selemja, Nátán és Adaja. 40Zakkai fiai közül Sasai, Sarai, 41Azareel, Selemja, Semarja, 42Sallum, Amarja, József; 43Nebó fiai közül: Jejel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, Benaja. 44Ezek mind idegen asszonyt vettek feleségül. Elküldték az asszonyokat is, a gyermekeket is.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet