Keresés a Bibliában

10 1És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen. (Ezsdr 9,3-5) 2És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is! 3Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk! (Ezsdr 9,4.5Móz;7,3) 4Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá! 5Fölkele annakokáért Ezsdrás, és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének. (Ezsdr,10 1.) 6És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt. 7És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek; 8Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből. (3Móz 27,28) 9Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt. (Ezsdr 3,1; Nehem 8,1.2Móz;12,2.1Sám;12,18) 10Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét; (Ezsdr 9,6.5Móz;7,3) 11Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől. 12És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen, a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk! 13De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban; 14Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját! 15Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket. 16És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságból hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot; 17És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig. 18Találtatának pedig a papok fiai közül, a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja; (Ezsdr 2,36-39) 19És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért; (2Kir 10,15.2Krón;30,8; Ezék 17,18.3Móz;5,1;7,1-7; Siral 5,6) 20Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja. 21Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia, 22Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza; (Ezsdr 2,36-39; Nehem 8,4;10,2-9) 23Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer; (Ezsdr 2,40; Nehem 8,7;10,11) 24Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri; (Ezsdr 2,41) 25Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramia, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája; 26Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija; 27Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza; 28Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai; 29Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth; 30Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse; 31A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon; 32Benjámin, Mallukh, Semarja; 33Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei, 34Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél; 35Benája, Bédéja, Keluhu; 36Vanja, Merémóth, Eliásib; 37Mattánia, Mattenai és Jaaszái; 38Báni, Binnui, Simei; 39Selemia, Náthán és Adája; 40Makhnadbai, Sásai, Sárai; 41Azareél, Selemia és Semária; 42Sallum, Amaria, József: (Ezsdr 2,3) 43A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája. 44Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is, a kik már fiakat szültek. (Nehem 13,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet