Keresés a Bibliában

26 1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét ünnepe lesz, és az Emberfia átadatik, hogy keresztre feszítsék.”
3Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kaifás főpap palotájában, 4és megállapodtak abban, hogy Jézust csellel elfogják, és megölik. 5De ezt mondták: „Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép körében!”
6Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, 7odajött hozzá egy asszony, akinél egy alabástromedényben drága kenet volt, és ráöntötte Jézus fejére, aki már helyet foglalt az asztalnál. 8Amikor tanítványai ezt látták, így méltatlankodtak:
– Mire való ez a pazarlás? 9Hiszen sok pénzért el lehetett volna adni, és az árát a szegényeknek juttatni.
10Amikor Jézus észrevette, ezt mondta nekik:
– Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. 11Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. 12Amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. 13Bizony, mondom nektek, bárhol hirdetik majd ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.
14Akkor a Tizenkettő közül egy, akit Karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, 15és így szólt: „Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom őt nektek?” Azok harminc ezüstöt fizettek neki. 16Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy kiszolgáltassa.
17A kovásztalan kenyér ünnepének első napján odajöttek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle:
– Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el neked?
18Ő ezt mondta:
– Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: „A Mester üzeni: »Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal.«”
19A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus megparancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
20Amikor este lett, asztalhoz telepedett a Tizenkettővel.

KNB SZIT STL BD RUF KG