Keresés a Bibliában

Az utolsó vacsora

A főtanács határozata.

26 1Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva húsvét lesz s az Emberfiát kiszolgáltatják, hogy keresztre feszítsék.” 3Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában. 4Tanácsot tartottak, hogyan foghatnák el s ölhetnék meg Jézust cselvetéssel. 5Megjegyezték ugyanis: „Ne az ünnepnapon, hogy zavargás ne támadjon a nép között.”

Jézus Betániában.

6Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában tartózkodott, 7odajött hozzá egy asszony. Alabástromedényben drága illatos olajat hozott, s az asztalhoz telepedett Jézus fejére öntötte. 8Ennek láttára a tanítványok elégedetlenkedtek. „Mire való ez a pazarlás? – mondták. 9Drágán el lehetett volna adni ezt, árát ki lehetett volna osztani a szegények közt.” 10Jézus észrevette és így szólt hozzájuk: „Mit bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. 11Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. 12Ha ő most megkente testemet ezzel az olajjal, a temetésemre tette. 13Bizony mondom nektek: mindenütt a világon, ahol csak hirdetni fogják az evangéliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett.”

Júdás eladja Mesterét.

14Ezután egy a tizenkettő közül, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz és így szólt: 15„Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom nektek őt?” Azok harminc ezüstpénzt fizettek neki. 16Attól fogva csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltathassa őt nekik.

A húsvéti vacsora.

17A kovásztalan kenyér első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát?” 18Ő így felelt: menjetek a városba egy bizonyos emberhez és mondjátok neki: a mester üzeni: közel az időm, nálad tartom tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.” 19A tanítványok úgy tettek, amint Jézus meghagyta nekik s el is készítették a húsvéti vacsorát. 20Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett tizenkét (tanítványával).

KNB SZIT STL BD RUF KG