Keresés a Bibliában

8Történt pedig, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatot végzett Isten előtt 9a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr szentélyébe, és bemutassa a tömjénáldozatot. 10A tömjénáldozat idején a nép egész sokasága odakint imádkozott. 11Ekkor megjelent neki az Úrnak egy angyala, és megállt a tömjénáldozati oltár mellett jobb felől. 12Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem fogta el. 13De az angyal így szólt hozzá:
– Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. 14Örülni és ujjongani fogsz, és sokan örvendenek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva Szentlélek tölti el. 16Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. 17Őelőtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, az engedetleneket pedig az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.
18Zakariás így szólt az angyalhoz:
– Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is előrehaladott korú.
19Az angyal így válaszolt:
– Én Gábriel vagyok, aki Isten színe előtt áll. Ő küldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. 20De íme, mivel nem hittél szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesedni, megnémulsz, és egészen addig nem tudsz majd megszólalni, amíg mindezek be nem következnek.
21A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy ilyen sokáig időz a szentélyben. 22Amikor kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből megértették, hogy látomása volt a szentélyben. Ő pedig csak a kezével jelzett nekik, de néma maradt. 23Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. 24E napok után felesége, Erzsébet fogant, de öt hónapig titkolta, mondván: 25„Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt.” 26A hatodik hónapban elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek Mária volt a neve. 28Az angyal belépett, és így szólt hozzá:
– Üdvözlégy, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van!
29Ezekre a szavakra Mária megdöbbent, és azt fontolgatta, vajon mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal így folytatta:
– Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! 31Íme, fogansz, és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának hívják majd. Az Úristen neki adja majd atyjának, Dávidnak a trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, és uralmának nem lesz vége.
34Mária erre ezt mondta az angyalnak:
– Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?
35Az angyal így válaszolt neki:
– Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendő szent lesz, és Isten Fiának hívják majd. 36Íme, rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van. Ő, akit meddőnek tartottak. 37Istennek ugyanis semmi sem lehetetlen.
38Mária így szólt:
– Íme, az Úr szolgálója vagyok: történjék velem szavad szerint!
Ekkor eltávozott tőle az angyal.

KNB SZIT STL BD RUF KG