Keresés a Bibliában

Címzés, üdvözlés

1 1Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, 2Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek: 3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás Filemon hitéért és szeretetéért

4Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, 5mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, 6és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. 7Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.

A megtért rabszolga visszaküldése

8Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, 9a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. 10Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onészimoszért, 11aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. 12Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, 13pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. 14Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. 15Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, 16most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. 17Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem! 18Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel! 19Én, Pál, saját kezemmel írom ezt: Megadom neked! Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. 20Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban!

Üzenetek, üdvözletek, áldás

21Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. 22Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. 23Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, 24Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. 25Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,10 Onészimoszért: Gyakori rabszolganév, jelentése: hasznos. A 11. és 20. versekben erre utal a szójáték

1,20 bárcsak hasznodat vehetném: Más értelmezés szerint: bárcsak te örvendeztetnél meg