Keresés a Bibliában

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvér, Filemonnak, szeretett munkatársunknak, 2Appiának, (kedves) nővérünknek, Archippusz bajtársunknak és a házadban lévő közösségnek. 3Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás.

4Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, 5mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt. 6Hitből fakadó nagylelkűséged legyen továbbra is hatékony minden jótett fölismerésében, amire (Jézus) Krisztusért alkalom nyílik köztünk. 7Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgál ugyanis szereteted, mert általad, testvér, a szentek szíve megenyhül.

Kérés Onezimusz érdekében.

8Ezért, bár Jézus Krisztusban teljes joggal megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed, 9a szeretet miatt inkább kérlek, így amint vagyok: én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is szenvedek, 10Fiamért, Onezimuszért könyörgök, kinek bilincseimben adtam életet. 11Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. 12Visszaküldöm őt, mint saját szívemet. 13Szívesen magamnál tartottam volna, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért viselt bilincseimben. 14Jóváhagyásod nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből, hanem önként történjék. 15Hiszen talán éppen ezért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapjad mindörökre. 16Már nem mint rabszolgát, hanem mint valami jobbat: mint szeretett testvért. Ő nekem nagyon is az, de mennyivel inkább neked: test szerint is, és az Úrban is. 17Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. 18Ha pedig megkárosított vagy tartozik valamivel, írd terhemre. 19Én, Pál, saját kezűleg írom: én térítem meg. Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. 20Bizony, testvér! Hasznodat akarom venni az Úrban. Enyhítsd meg szívemet Krisztusban.

Befejezés.

21Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, amit mondok. 22Egyszersmind készíts szállást is nekem. Remélem ugyan, hogy imádságtokra ajándékul visszakaptok engem. 23Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, 24köszöntenek munkatársaim: Márk, Arisztarchusz, Démász meg Lukács. 25A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG