Keresés a Bibliában

40 1Miután ezek így végbementek, történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és a sütőmestere vétkeztek uruk ellen. 2A fáraó ekkor megharagudott a két eunuchra, akik a pohárnokok és a sütőmesterek vezetői voltak, 3és a testőrök kapitányának tömlöcébe vettette őket, oda, ahol József is fogságban volt. 4A főfoglár pedig Józsefre bízta őket, ő pedig ellátta őket. Hosszú ideig fogságban voltak.
5Egyszer azután egyazon éjjel álmot láttak mind a ketten, mindegyikük önmagára vonatkozó jelentéssel. 6Amikor reggel József bement hozzájuk, és látta, hogy szomorúak, 7megkérdezte őket: »Miért szomorúbb ma az arcotok a szokottnál?« 8Azok azt felelték: »Álmot láttunk, de nincs, aki megfejtse nekünk.« József erre azt mondta nekik: »Nem Istené az álomfejtés? Mondjátok csak el nekem, mit láttatok!«
9Elsőként a főpohárnok beszélte el álmát: »Azt láttam, hogy egy szőlőtő volt előttem, 10amelyen három vessző volt. Lassanként kihajtott, aztán elvirágzott és fürtöket érlelt. 11Nekem pedig kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a fürtöket, belefacsartam a pohárba, amelyet tartottam, és odanyújtottam a poharat a fáraónak.« 12József azt felelte: »Az álom megfejtése ez: a három szőlővessző még három nap; 13azután felemeli fejedet a fáraó, és visszahelyez előbbi hivatalodba, hogy adogasd neki a poharat, tiszted szerint, amint azelőtt szoktad. 14De eszedbe jussak ám, ha jól megy majd sorod, és cselekedj irgalmasságot velem! Beszéld rá a fáraót, hogy vitessen ki engem ebből a tömlöcből, 15mert úgy loptak el engem a héberek földjéről, és itt is ártatlanul vetettek ebbe a verembe.«
16Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jól megfejtette az álmot, így szólt: »Én is álmot láttam: három lisztes kosár volt a fejemen. 17A legfelső kosárban vittem a fáraó összes ételét, amelyek sütőmesterséggel készültek, de a madarak kiették belőle.« 18József azt felelte: »Az álom megfejtése ez: a három kosár még három nap, 19azután a fáraó fejedet véteti és bitófára akasztat, és a húsodat madarak tépik le.«
20Harmadnapra a fáraó születésnapja volt, és nagy lakomát rendezett szolgáinak. Lakoma közben eszébe jutott a főpohárnok és a fősütőmester. 21Az egyiket visszaállította a helyére, hogy adogassa neki a poharat, 22a másikat pedig bitófára akasztatta, amint József megmondta nekik.
23Ám a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, mert megfeledkezett álmának megfejtőjéről.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

40,1 Izrael Istene ismeri minden ember sorsát, és kinyilatkoztathatja azt kedveltjeinek.

Előző fejezet Következő fejezet