Keresés a Bibliában

24 1Mivel pedig Bálám látta, hogy úgy tetszik az Úrnak, hogy áldja meg Izraelt, el sem ment, mint ahogy azelőtt elment, hogy a jövendőt megkérdezze, hanem arcát a puszta felé fordította 2és felemelte szemét, mire meglátta Izraelt, amint sátraiban törzsei szerint táborozott. Ekkor leszállt rá Isten lelke,

3ő pedig elkezdte példázatát, s azt mondta:
»Szól Bálám, Beor fia,
szól a bezárt szemű ember,

4szól, aki Isten beszédeit hallja,
aki a Mindenható látomását látja,
aki leborul és akkor megnyílik a szeme:

5Mily szépek sátraid, Jákob,
hajlékaid, ó Izrael!

6Mint az erdős völgyek,
mint a folyóvíz menti jól öntözött kertek,
mint a sátrak, melyeket az Úr állított fel,
mint a vizek mentén a cédrusok.

7Ömlik a víz vedreiből,
s vetése bőséges vizek közé kerül.
Elveti az Úr Ágág miatt királyát,
s elveszi a királyságát.

8Isten hozta ki őt Egyiptomból,
olyan az ereje, mint az orrszarvúé.
Megemészti ellenségeit, a nemzeteket,
csontjaikat összezúzza
és nyilakkal átlyuggatja.

9Ha lefekszik, alszik, mint a hím oroszlán,
sőt mint a nőstény oroszlán,
melyet senki sem mer fölkelteni.
Aki áld téged, legyen áldott,
aki átkoz, legyen átkozott.«

10Megharagudott ekkor Bálák Bálámra és összecsapta kezét és azt mondta: »Azért hívtalak, hogy átkozd meg ellenségeimet, s te éppen fordítva, immár háromszor megáldottad. 11Térj vissza lakóhelyedre. Eltökéltem ugyan, hogy felette megtisztellek téged, de az Úr megfosztott téged a tervezett megtiszteltetéstől.« 12Azt felelte Bálám Báláknak: »Nemde követeidnek, kiket hozzám küldtél, megmondtam: 13Ha tele adja nekem Bálák a házát arannyal s ezüsttel, akkor sem szeghetem meg az Úrnak, az én Istenemnek parancsát, hogy csak valami jót vagy rosszat is a magam szívéből mondjak, hanem amit majd az Úr mond, azt mondom. 14Ám mielőtt elmegyek népemhez, hadd adjak tanácsot, mit tegyen néped ezzel a néppel az utolsó időkben.«

15Erre elkezdte példázatát és ismét szólt:
»Szól Bálám, Beor fia,
szól a bezárt szemű ember,

16szól, aki Isten beszédeit hallja,
aki a Fölséges tudományát tudja,
s a Mindenható látomásait látja
leborulva, s megnyílt szemmel:

17Látom őt, de nincs még itt,
nézem őt, de nincs még közel.
Csillag támad Jákobból
és királyi pálca kél fel Izraelből
s megveri Moáb fejedelmeit,
mind elpusztítja Szetnek gyermekeit.

18Az ő birtoka lesz Edom,
Szeír öröksége: ellenségeire száll,
de Izrael hatalmat gyakorol.

19Jákob sarja uralkodni fog
s elpusztítja a Város maradékait.«

20Amikor pedig meglátta az amalekitákat, elkezdte példázatát, s azt mondta:
»Amalek első a nemzetek közül,
de az utolsó szálig elpusztul.«

21Látta a kenitákat is, s elkezdte példázatát és azt mondta:
»Bár erős a lakóhelyed,
de ha szirtre helyezed is fészked,

22s választottja leszel is Kain nemzetségének.
Meddig maradhatsz meg?
Asszúr ugyanis fogságba visz téged.«

23Majd elkezdte példázatát és ismét szólt:
»Jaj, ki akar élni, amikor ezt megteszi Isten?

24Hadihajókon jönnek a ciprusiak,
az asszírok fölé kerekednek,
elpusztítják a hébereket
s végül maguk is elvesznek.«

25Felkelt erre Bálám és visszatért lakóhelyére, s Bálák is hazament azon az úton, amelyen jött.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,3 Izrael népét Isten az áldás közvetítőjévé tette (Ter 12,3). Aki őket áldja, maga is áldásban részesül, de aki átkozza, maga lesz átkozott.

24,15 Egy jövőbeli uralkodó (»csillag«) legyőzi majd Moábot. A jövendölés eredetileg Dávidra vonatkozik.

24,17 Szet fia Enos (= ember) volt (Ter 5,6), így »Szet fiai« az embereket jelenti.

24,18 Szeír Edom hegyvidékének neve.

24,20 Az amalekiták Júdától délre élő nomád (rabló) nép volt.

24,21 A keniták Júda hegyvidékén éltek.

24,24 »Ciprusiak«, más fordítás szerint itáliaiak.

Előző fejezet Következő fejezet