Keresés a Bibliában

7

1 Ne tégy rosszat, akkor téged sem ér semmi rossz,

2kerüld az igaztalanságot, akkor távol marad tőled a baj.

3Fiam! Ne vess gonosz magot igaztalan barázdába,
akkor nem aratod azt hétszeresen!

4Ne kérj magadnak az Úrtól uralmat,
sem a királytól díszes ülőhelyet!

5Ne tartsd magadat igaznak Isten előtt,
mert ő belelát a szívbe,
és ne akarj a király mellett okosnak feltűnni.

6Ne kívánj elöljáró lenni,
ha nincsen erőd letörni a jogtalanságot,
hogy meg ne ijedj a hatalmas képétől,
és csorbát ne ejts feddhetetlenségeden.

7Ne véts a város lakossága ellen,
és ne elegyedj a nép közé!

8A bűnt megismételni ne kívánd,
mert egyért sem maradsz büntetlenül.

9Ne légy csüggeteg lelkű,

10ne restelld az imát és az alamizsnálkodást!

11Ne mondd: »Adományaim sokaságát tekinti Isten,
ha áldozok a fölséges Istennek, elfogadja ajándékaim!«

12Ne gúnyolj senkit sem lelke keserűségében,
mert van, aki megaláz és felemel: a gondviselő Isten!

13Ne tervezz álnokságot testvéred ellen,
de barátod ellen se tégy ilyesmit!

14Ne kívánj hazudni sohasem,
mert nem jó azt megszokni.

15Ne fecsegj az előkelők gyülekezetében,
és ne szaporítsd a szót imádságodban!

16Ne restelld a fáradságos dolgot, a föld megmunkálását,
hisz azt a Magasságbeli rendelte!

17Ne számítsd magad a fegyelmezetlen tömeghez;

18gondolj a haragra, amely nem késik!

19Alázd meg magadat nagyon,
mert a bűnös testének fenyítéke tűz és féreg!

20Ne véts barátod ellen, ha késik a fizetéssel,
ne vesd meg aranyért drága testvéredet!

21Ne hagyd el az okos és jó asszonyt,
akit elnyertél Isten félelmében,
mert tisztességének bája aranynál is többet ér.

22Ne bánj rosszul a szolgával, aki híven szolgál,
sem a béressel, aki a lelkét is kiteszi!

23Az értelmes szolgát úgy szeresd, mint magadat;
ne tagadd meg tőle a felszabadítást,
és ne hagyd őt nyomorogni!

24Barmaid vannak? Ügyelj rájuk,
és ha megfelelők, tartsd meg őket.

25Fiaid vannak? Neveld meg őket,
alakítsd őket gyermekkoruktól fogva!

26Leányaid vannak? Őrizd a testüket,
és ne mutass nekik nyájas arcot!

27Add férjhez leányodat, akkor nagy dolgot műveltél,
de értelmes férfihez add!

28Ha kedvedre való feleséged van, ne taszítsd el magadtól,
de ne bízd magad eltaszított asszonyra.
Teljes szívvel

29tiszteld apádat,
és meg ne feledkezz anyád fájdalmairól!

30Gondold meg, hogy nem születtél volna nélkülük,
úgy fizess nekik, amint ők neked!

31Teljes lelkedből féld az Urat,
és tartsd tiszteletben az ő papjait!

32Minden erődből szeresd Alkotódat,
és ne hagyd cserben az ő szolgáit!

33Tiszteld Istent teljes lelkedből, és becsüld meg a papokat,
szerezz magadnak engesztelést áldozati lapockákkal.

34Add meg nekik a részt, amint az neked elő van írva,
a zsengéből és az engesztelő áldozatokból,
s a vétségtől tisztítsd meg magadat csekély adománnyal.

35Az áldozati lapockát és a megszentelő áldozatot
mutasd be az Úrnak, s a szent zsengéket is!

36A szegénynek nyújtsd a kezedet,
hogy tökéletes legyen engesztelésed és áldásod.

37Kedves az ajándék minden élő szemében,
de a halottól se tagadd meg a kegyeletet!

38Ne hagyd a sírókat vigasz nélkül,
és tarts a gyászolókkal!

39Ne restellj beteget látogatni,
ezáltal erősödsz meg a szeretetben!

40Minden dolgodnál gondolj a végedre,
akkor sohasem vétkezel többé!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 Az egység alapgondolatát az első vers adja meg: aki őrizkedik a bűntől, azt a bűn elkerüli.

7,15 Vö. Mt 6,7-8.

7,20 Szabályok a házbeliekkel való viselkedésre.

7,23 Vö. Kiv 21,2.

7,28 Vö. MTörv 24,1-4.

7,36 Az irgalmasság cselekedetei.

Előző fejezet Következő fejezet