Keresés a Bibliában

7 1Azt mondta erre az Úr Mózesnek: »Íme, mintegy Istenné tettelek a fáraó számára, és bátyád, Áron lesz a prófétád. 2Te neki mondj el mindent, amit parancsolok neked, a fáraóhoz pedig ő szóljon, hogy engedje el földjéről Izrael fiait! 3Én azonban megkeményítem a szívét. Megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom földjén, 4s ő mégsem hallgat majd rátok. Erre kinyújtom kezeimet Egyiptomra, és hatalmas ítéletek által vezetem ki seregemet és népemet, Izrael fiait Egyiptom földjéről. 5Akkor majd megtudják az egyiptomiak, hogy én, az Úr vagyok az, aki kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kivezetem Izrael fiait közülük!«
6Úgy tettek tehát Mózes és Áron, amint az Úr megparancsolta, úgy cselekedtek. 7Mózes nyolcvanesztendős volt, Áron pedig nyolcvanhárom, amikor a fáraóhoz szóltak.
8Az Úr akkor így szólt Mózeshez és Áronhoz: 9»Ha azt mondja nektek a fáraó: Mutassatok jeleket, akkor mondd Áronnak: Vedd a botodat, dobd a fáraó elé, és kígyóvá változik!« 10Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta. Áron odadobta a botot a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott.
11Előhívatta azonban a fáraó is a bölcseket és a varázslókat, és azok az egyiptomi bűbájosság és egyéb titkos mesterség által hasonlóképpen tettek. 12Mindegyikük odadobta a botját, és az kígyóvá változott; ám Áron botja elnyelte a botjukat. 13De a fáraó szíve megkeményedett, és nem hallgatott rájuk, ahogy az Úr előre megmondta.
14Azt mondta erre az Úr Mózesnek: »Megátalkodott a fáraó szíve, nem akarja elengedni a népet. 15Menj tehát ki eléje reggel, akkor íme, ő kimegy a vízhez. Állj elé a folyó partján, vedd kezedbe a botodat, amely kígyóvá változott, 16és mondd neki: Az Úr, a héberek Istene elküldött engem hozzád. Azt üzeni: Engedd el népemet, hogy áldozzék nekem a pusztában. Te azonban mindeddig nem akartál rá hallgatni. 17Ezt üzeni tehát az Úr: Erről tudod meg, hogy én, az Úr vagyok: íme, ezzel a bottal, amely a kezemben van, ráütök a folyó vizére, és az vérré változik. 18Odavész a hal, amely a folyóban van, megromlik a víz, és undor fogja el az egyiptomiakat, amikor a folyó vizét isszák.«
19Azután azt mondta az Úr Mózesnek: »Mondd Áronnak: Vedd botodat, és nyújtsd ki kezedet Egyiptom vizeire, folyóira, patakjaira, tavaira, és minden víztárolójára, hogy vérré változzanak, és vér legyen Egyiptom egész földjén, a fa- és kőedényekben egyaránt!« 20Úgy is tett Mózes és Áron, amint az Úr megparancsolta: felemelte a botot, ráütött a fáraó és szolgái előtt a folyó vizére, s az vérré változott. 21Odaveszett a hal, amely a vízben volt, megáporodott a folyó, és nem tudtak inni az egyiptomiak a folyó vizéből, és vér lett Egyiptom egész földjén.
22De az egyiptomi varázslók bűbájosságuk által hasonlóképpen cselekedtek. Megkeményedett erre a fáraó szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogy az Úr előre megmondta. 23Megfordult, hazament, és ezt sem vette szívére. 24Az egyiptomiak mindnyájan vízért ástak ekkor a folyó környékén, hogy ihassanak: nem tudtak ugyanis inni a folyó vizéből. 25Hét nap telt el attól fogva, hogy az Úr csapással sújtotta a folyót.
26Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: »Menj be a fáraóhoz, és mondd neki: Ezt üzeni az Úr: Engedd el népemet, hogy áldozzék nekem. 27Ha nem akarod elengedni, íme, békával sújtom egész határodat. 28Hemzsegni fog a folyó a békától! Feljönnek, bemennek házadba, a hálószobádba és az ágyadba, szolgáid házába és néped közé, a sütőkemencéidbe és dagasztóteknőidbe, 29tehozzád, a népedhez és minden szolgádhoz bemennek a békák!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 A tíz csapás elbeszélése egységes kompozíció. Végigkíséri a fáraó és Isten közti ellentét fokozódását, míg a fáraó végül meghajlik Isten hatalma előtt.

7,1 Maga Isten fogja fokozni a fáraó ellenállását, mert az egyiptomiaknak meg kell tapasztalniuk, ki az Úr. Az akkori gondolkodásmód minden cselekvést (a fáraó keményszívűségét is) Istenre, mint ősokra vezetett vissza.

7,14 A Nílus vize az évenkinti áradáskor vörösessé válik a núbiai földtől, alacsony vízállás esetén pedig gyakran megposhad és ihatatlanná válik.

7,26 A békák elszaporodása is elő- előfordul Egyiptomban.

Előző fejezet Következő fejezet