Keresés a Bibliában

12 1Roboám ugyanis elment Szíchembe, mert ott gyűlt egybe egész Izrael, hogy őt királlyá tegye. 2Ám Jeroboám, Nábát fia, aki még Egyiptomban bujdosott Salamon király színe elől, értesült ennek haláláról, visszatért Egyiptomból. 3El is küldtek hozzá és elhívatták. Elment tehát Jeroboám s Izrael egész sokasága és szóltak Roboámhoz, s azt mondták: 4»Apád igen kemény igát rakott ránk: nos, te könnyíts most egy kissé apád kemény uralmán s a súlyos igán, amelyet ránk rakott, s akkor mi szolgálni fogunk neked.« 5Ő azt mondta nekik: »Menjetek el, s harmadnap majd térjetek vissza hozzám.«
Amikor aztán a nép elment, 6tanácsot tartott Roboám király a vénekkel, akik apjának, Salamonnak szolgálatában álltak, amikor még az élt, s azt mondta: »Mit tanácsoltok nekem, hogyan feleljek e népnek?« 7Azok ezt mondták neki: »Ha engedsz ma e népnek és szolgálsz neki, s helyt adsz kérésüknek, s szelíd szóval szólsz hozzájuk, akkor ők szolgáid lesznek minden időben.« 8Ám ő figyelmen kívül hagyta a vének tanácsát, amelyet neki adtak, s az ifjakhoz fordult, akik vele nevelkedtek, s az ő szolgálatában álltak, 9s azt mondta nekik: »Mit tanácsoltok, hogyan feleljek e népnek, amely azt mondta nekem: ‘Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád ránk rakott?’« 10Azt mondták erre neki az ifjak, akik vele nevelkedtek: »Ezt mondd a népnek, amely így szólt hozzád: ‘Apád súlyossá tette igánkat, te könnyíts rajtunk’ – ezt mondd nekik: Az én kisujjam vastagabb, mint apám dereka. 11Nos tehát: apám súlyos igát rakott rátok, de én még súlyosabbá teszem igátokat; apám ostorral vert titeket, én meg skorpióval foglak verni benneteket.«
12Harmadnapon elment tehát Jeroboám s az egész nép Roboámhoz, miként a király meghagyta, amikor azt mondta: »Harmadnap térjetek vissza hozzám.« 13Ekkor a király kemény feleletet adott a népnek, figyelmen kívül hagyta a vének tanácsát, amelyet neki adtak,

14s az ifjak tanácsa szerint szólt hozzájuk, s azt mondta:
»Apám súlyossá tette igátokat,
de én még súlyosabbá teszem igátokat;
atyám ostorral vert titeket,
én meg skorpióval foglak verni benneteket.«

15Nem hallgatta meg tehát a király a népet, mert az Úr elfordult tőle, hogy teljesítse szavát, amelyet a silói Ahiás által Jeroboámhoz, Nábát fiához intézett.

16Így tehát, amikor a nép látta, hogy nem akarja meghallgatni őket a király, azt válaszolták neki:
Azzal Izrael elment sátraiba. –»Mi részünk van Dávidban,
s mi örökségünk Izáj fiában?
Eredj sátraidba, Izrael;
törődj ezentúl a magad házával, Dávid!«

17De Izrael azon fiain, akik Júda városaiban laktak, Roboám uralkodott. – 18Erre Roboám király hozzájuk küldte Adurámot, a robotfelügyelőt, de azt egész Izrael halálra kövezte. Ekkor Roboám király sietve szekerére szállt, s Jeruzsálembe menekült. 19Így pártolt el Izrael Dávid házától mind a mai napig.
20Amikor aztán meghallotta egész Izrael Jeroboám visszatértét, az történt, hogy érte küldtek, s elhívták az összegyűlt gyülekezet elé, s egész Izrael királyává tették; Dávid házát senki sem követte az egy Júda törzsén kívül.
21Amikor Roboám Jeruzsálembe érkezett, egybegyűjtötte Júda egész házát és Benjamin törzsét, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy harcba szálljanak Izrael házával, s így visszaszerezzék a királyságot Roboámnak, Salamon fiának. 22Ám az Úr szózatot intézett Semejához, az Isten emberéhez, ezekkel a szavakkal: 23»Szólj Roboámhoz, Salamon fiához, Júda királyához s Júda meg Benjamin egész házához s a többi néphez, s mondd: 24Ezt üzeni az Úr: Ne vonuljatok fel, s ne szálljatok harcba testvéreitekkel, Izrael fiaival: térjen vissza mindenki a házába, mert tőlem eredt ez a dolog.« – Hallgattak is az Úr szavára, s visszatértek útjukról, amint az Úr parancsolta nekik.
25Jeroboám pedig kiépíttette Szíchemet Efraim hegységén, s ott letelepedett. Majd kiköltözött onnan, s kiépíttette Fánuelt.
26Jeroboám már most azt gondolta magában: »Még majd visszaszáll a királyság Dávid házára, 27ha e nép feljár, hogy az Úr házában, Jeruzsálemben áldozzon; így urához, Roboámhoz, Júda királyához fordul e nép szíve, s engem megölnek, s visszatérnek hozzá.« 28Gondolkodott, s tanakodott tehát, s két aranyborjút készíttetett, s azt mondta a népnek: »Ne járjatok fel többé Jeruzsálembe: íme, itt vannak isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről.« 29Egyiket Bételben állíttatta fel, a másikat pedig Dánban; 30lett is bűn ebből a dologból, mert a nép egészen Dánig, a borjút járt imádni. 31Majd magaslati templomokat építtetett, s papokat szerzett a köznépből, olyanokat, akik nem voltak Lévi fiai közül valók. 32Aztán ünnepet rendezett a nyolcadik hónapban, a hó tizenötödik napján, annak az ünnepnek a mintájára, amelyet Júdában szoktak ünnepelni és felment az oltárra – hasonlóképpen cselekedett Bételben –, hogy áldozzon a borjúknak, amelyeket készíttetett, s beiktatta Bételben azoknak a magaslatoknak a papjait, amelyeket alkottatott. 33Felment tehát az oltárra, amelyet Bételben építtetett a nyolcadik hó tizenötödik napján, amelyet a maga szívéből koholt és ünnepet szerzett Izrael fiainak, s felment az oltárra, hogy illatot gyújtson.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Ettől kezdve Izrael az északi országrészt, Júda a délit jelenti. A gyűlést Szíchemben tartották, így valószínű, hogy az északi törzsek kezdeményezték.

12,11 A »skorpiók« kampókkal ellátott korbácsot jelentenek.

12,15 Vö. 11,11-13.

12,16 Izrael felmondja a Dáviddal kötött szövetséget (vö. 2 Sám 5,1-4).

12,17 Északi törzsekből származó családok, akik délre költöztek.

12,20 I. Jeroboám (Kr. e. 931-910) választás nélkül lett Izrael királya.

12,25 Vö. Bír 9,45-49. Szíchem csak rövid ideig volt főváros. Fánuel a Jordánon túl a Jabbok partján fekszik.

12,26 A Jahve-hit volt a legerősebb kötelék, amely az északi és a déli törzseket összetartotta. Jeroboám ezt a köteléket akarja megszüntetni azáltal, hogy Bételt és Dánt királyi szentélyekké teszi (vö. Bír 18,7-10). Az aranyborjak, mint a kerubok, Isten jelenlétének jelei.

12,32 A sátoros ünnep.

Előző fejezet Következő fejezet