Keresés a Bibliában

3 1Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? (Zsid 12,14) 2Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. (Róm 9,4; Zsolt 147,19.20) 3De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? (Róm 9,6;11,29.2Tim;2,13) 4Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged. (Zsolt 116,11;Zsolt 51,6) 5Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. (Jób 4,17.18) 6Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? (1Móz 18,25) 7Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? (Zsolt 44,23) 8Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos. (Fil 4,13) 9Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; (Gal 3,22) 10A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; (Zsolt 14,3;53,2.4) 11Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. (Mát 22,21; Márk 12,17) 12Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. (Ján 13,34.35; Gal 5,14) 13Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. (Zsolt 5,10;140,4) 14Szájok telve átkozódással és keserűséggel. (Zsolt 10,7) 15Lábaik gyorsak a vérontásra. (Ésa 59,7.8) 16Útjaikon romlás és nyomorúság van. (4Móz 23,19) 17És a békességnek útját nem ismerik. (1Móz 21,12) 18Nincs isteni félelem az ő szemök előtt. (Zsolt 36,2) 19Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. (Gal 3,10.22) 20Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. (Gal 2,16;Róm 7,7) 21Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; (Róm 1,17;Csel 10,43) 22Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, (Gal 3,28) 23Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. (Malak 1,2) 24Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, (Róm 5,1; Eféz 2,8) 25Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, (1Ján 2,2) 26Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való. (2Kor 5,15.1Thess;5,10) 27Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. (Róm 4,2.1Kor;1,29.31; Eféz 2,9) 28Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. (Gal 2,16) 29Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. (Ésa 49,6; Eféz 4,5) 30Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által. (Róm 4,11.12; Gal 3,8) 31A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük. (Gal 3,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet