Keresés a Bibliában

22Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. (Jób 41,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; (Kol,1 6. Kol 2,2. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


30Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), (Gal 5,22; Róm 6,13; Fil 1,11.18;4,8.1Kor;5,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15 1Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. (Mát 27,48) 4Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. (Zsolt 16,8-11) 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Ján 6,56) 20Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek! (Márk 16,17.18; Ján 14,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é? (2Kor 5,2-4) 24Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva. (Ésa 52,5) 36Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Eféz 1,17.19.1Thess;1,5.2Kor;4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen! (2Kor 11,22; Csel 23,6.1Móz;17,9-14;35,16-20; Róm 9,7-11.1Sám;9,1.2; Róm 11,1; Gal 1,14; Csel 26,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG