Keresés a Bibliában

5 1Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját! (2Kir 21,23.24;22,1) 2De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Máté 2,6) 3Azért odaadja őket, míg a szűlő szűl, de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz. (Ezék 37,19-24;Ésa 7,14) 4És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig. 5És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút. (2Kir 23,12.13; Jer 19,13) 6És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assirustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép. (Ezék 8,16) 7És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. (Ezék 39,17-20) 8És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson. (Hab 2,20) 9Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak. (Zsolt 109,6) 10És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi-szekereidet. (Ámós 4,11; Júd 1,9) 11És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet. (Hós 12,7) 12És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked. (Mik 3,11.12) 13És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait. (5Móz 28,30.39) 14És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te városaidat. (Jer 39,1.2) 15És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem engedelmeskedtek. (Ámós 5,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet