Keresés a Bibliában

2János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, (Mát 14,3;Luk 7,18-25) 3Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? (Malak 3,1) 4És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: (2Kir 4,44) 5A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; (Ésa 35,5.6;61,1) 6És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik. (Mát 13,57;26,31) 7Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat? (Mát 3,1.5) 8Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. (Luk 19,10) 9Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! (Luk 1,76) 10Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. (Malak 3,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG