Keresés a Bibliában

13Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén, (Mát 27,15-30; Márk 15,6-19; Ján 18,39;19,16) 14Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok: (Ján 18,38) 15De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. (Luk,23 7. 8.) 16Megfenyítvén azért őt, elbocsátom. (2Móz 20,10.5Móz;5,14; Nehem 13,19; Jer 17,21; Mát 12,2; Márk 2,24; Luk 6,2) 17Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot. (Mát 27,15) 18De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! (Csel 3,14.15) 19Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe. 20Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust; (Luk 8,11;Mát 12,45; Luk 11,26.2Pét;2,20) 21De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! (2Móz 12,3-6.14-20) 22Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom! 23Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala. (Luk 12,26;17,24.1Thess;4,17) 24És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala. (Luk 8,38;10,33; Fil 2,6) 25És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. (Mát 27,26; Márk 15,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG