Keresés a Bibliában

54Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol. (Mát 26,57.58) 55És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ő velök. (Mát 26,69-74; Márk 14,66-72; Ján 18,17.25-27) 56És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala! (Jel 5,12;Ésa 53,7) 57Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt! (Luk,22 15. 27.) 58És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok! (Mát 9,37; Luk 10,2) 59És úgy egy óra mulva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele vala: mert Galileából való is. (Mát 3,16; Márk 1,10; Luk 3,21) 60Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. (Mát 26,75) 61És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, a mint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. (Luk,22 34. Ján. 13,38.) 62És kimenvén Péter, keservesen síra. (Luk,22 29.)

KNB SZIT STL BD RUF KG