Keresés a Bibliában

19 1És bemenvén, általméne Jerikhón. (Józs 6,2.20.26.1Kir;16,34) 2És ímé vala ott egy ember, a kit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag. (Ján 20,3-8) 3És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt. (Luk 9,46) 4És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő. (Mát 20,25-27; Márk 10,42-44) 5És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. (Ján 10,3) 6És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. (Mát 20,28) 7És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra. (2Tim 2,12) 8Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. 9Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia. (Mát 19,28.29) 10Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett. (Mát 18,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG