Keresés a Bibliában

11 1És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait. (1Móz 6,5-7;7,7.1Pét;3,20) 2Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen e földön is. (Mát 6,9) 3A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. (Luk 7,50;19,39) 4És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. (Mát 6,13) 5És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, (Luk 18,14; Jób 22,29; Máté 23,12) 6Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie; (Luk 6,33) 7Az pedig onnét belőlről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked? (Máté 25,34-36.40) 8Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell. (Luk 9,24; Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 9Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Mát 7,7) 10Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. (Mát 7,8; Péld 8,17) 11Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? (Mát 15,24;10,5.6; Csel 13,46) 12Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? (Mát 24,28) 13Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Jak 1,5.6.17) 14És ördögöt űz vala ki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólala a néma; és csodálkozék a sokaság. (Mát 9,32-34) 15Némelyek pedig azok közül mondának: A Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. (Eféz 4,9) 16Mások meg, kísértvén őt, mennyei jelt kívánának tőle. (Mát 16,1-4) 17Ő pedig tudván azoknak gondolatát, monda nékik: Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és ház a házzal ha meghasonlik, leomlik. (Mát 12,24-32; Márk 3,22-30) 18És a Sátán is ha ő magával meghasonlik, mimódon állhat meg az ő országa? mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket. (4Móz 13,3.26.32.34;14,1.4.21.23;Luk,11 17.) 19És ha én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annakokáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. (Csel 19,13) 20Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. (2Móz 8,19) 21Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, a mije van, békességben van; (Luk 9,23; Mát 10,38; Márk 8,34) 22De mikor a nálánál erősebb reá jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és a mit tőle zsákmányol, elosztja. (Mát 23,5;Luk 5,30) 23A ki velem nincs, ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol. (Mát 12,30) 24Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. (Mát 12,43-45) 25És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. (Mát 3,6; Márk 1,5; Luk 3,7) 26Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. (2Pét 2,20.21) 27Lőn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. (Luk 1,48) 28Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. (Luk 10,28; Péld 8,32) 29Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele; (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11) 30Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek. (Mát 12,41-42) 31A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál. (1Kir 10,1;Mát 3,17.1Tim;3,16) 32Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál. (Jón 3,3-5; Mát 12,41;Luk 3,22) 33Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy a kik bemennek, lássák a világosságot. (Luk 8,16; Mát 5,15; Márk 4,21) 34A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. (Mát 6,22) 35Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. (Eféz 5,8) 36Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. (Márk 10,23-26) 37Beszéd közben pedig kéré őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért, leüle enni. (Luk 13,3;17,2; Mát 11,27;28,18; Luk 10,22; Zsid 2,8) 38A farizeus pedig mikor ezt látta, elcsodálkozék, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott meg. (Márk 7,3.8) 39Monda pedig az Úr néki: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok; de a belsőtök rakva ragadománynyal és gonoszsággal. (Mát 23,25) 40Bolondok, a ki azt teremtette, a mi kívül van, nem ugyanaz teremtette-é azt is, a mi belől van? (Mát 19,27-29) 41Csak adjátok alamizsnául a mi benne van; és minden tiszta lesz néktek. (Márk 10,29.30) 42De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. (Mát 23,23) 43Jaj néktek farizeusok! mert szeretitek az előlülést a gyülekezetekben, és a piaczokon való köszöntéseket. (Luk 20,45-47; Mát 23,6.7; Márk 12,38.39) 44Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sírok, a melyek nem látszanak, és az emberek, a kik azokon járnak, nem tudják. (Luk 23,1;24,4-6) 45Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, monda néki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. 46Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket. (Mát 23,4; Csel 15,10) 47Jaj néktek! mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket. (Mát 23,29.31) 48Tehát bizonyságot tesztek és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. (Mát 23,31) 49Ezért mondta az Isten bölcsesége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek; (Csel 12,2;7,59;5,40) 50Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentomának felvettetésétől fogva kiontatott, (Mát 23,34.35) 51Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között: bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. (1Móz 4,8;2Krón 24,20.21) 52Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok. (Mát 23,13) 53Mikor pedig ezeket mondá nékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani és őt sok dolog felől kikérdezgetni, 54Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt. (Luk 7,50;8,48;17,19; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet