Keresés a Bibliában

18 1Az a beszéd, a melyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván: 2Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet! (Jer 30,21.23) 3Lemenék azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készít vala a korongon. 4És elromla az edény, a melyet ő készít vala és a mely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, a mint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. (Jer 14,14) 5És szóla az Úr nékem, mondván: 6Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! (Ésa 45,9.10;64,8; Róm 9,20-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG