Keresés a Bibliában

7A mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint a kik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben. (Eféz 3,1.2Kor;7,3; Márk 16,20; Róm 15,8; Csel 28,23-29; Róm 1,5;12,3.6;15,15) 13Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt; (Eféz 4,1.1Pét;4,16; Csel 28,16.30.31) 14És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. (1Pét 2,9; Gal 5,10; Mát 5,10; Kol 1,24.2Tim;2,9.10) 15Némelyek ugyan irígységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust. (Fil 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34) 16Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik; (Róm 2,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Ján 13,34) 12A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. (Ésa 59,17.1Thess;5,9; Róm 8,28-30;1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. (Kol,1 6. 1 Kor. 15,58. Tit. 1,2. 3. 3,7. Róm. 16,17. 10,18. Eféz. 3,7. 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2.)

KNB SZIT STL BD RUF KG