Keresés a Bibliában

4 1Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne és kiálta nagy és keserves kiáltással. (Zsolt 1,5;5,6.7) 2És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. 3És minden egyes tartományban, azon helyen, a hová a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás; zsák és hamu vala terítve sokak alá. 4Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei és megmondák néki, és megszomorodék a királyasszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot magáról; de nem fogadá el. 5Akkor előhivatá Eszter Hatákot, a király udvarmesterei közül a ki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldé őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az? 6Kiméne tehát Haták Márdokeushoz a város utczájára, mely a király kapuja előtt vala. (Eszt 7,14) 7És elmondá néki Márdokeus mindazt, a mi érte őt, és az ezüst összegét, a melyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek. 8És az írott rendeletnek mássát is, a melyet Susánban adtak ki eltöröltetésökre, átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg néki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki és esedezni előtte az ő nemzetségéért. 9Elméne azért Haták, és elmondá Eszternek Márdokeus szavait. (Zsolt 8,15) 10És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy tudassa Márdokeussal: 11A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, a ki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, a kire a király aranypálczáját kinyujtja, az él; én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már harmincz napja. (Eszt 5,2;8,4) 12És megmondák Márdokeusnak Eszter szavait. (Eszt 33,11) 13És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. 14Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra? (Zsolt 90,10;Eszt 5,7) 15És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak: (Eszt 8,9; Zsolt 103,15.16) 16Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek. (Eszt 10,2) 17Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, a mint néki Eszter parancsolá. (Zsolt 5,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet