Keresés a Bibliában

54Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene. (Gal 2,16) 55Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, (Csel 6,3.5;Mát 26,64; Márk 14,62; Luk 22,69; Róm 8,34) 56És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani. (Csel 8,1.4) 57Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának; (Gal 2,1.2) 58És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. (Csel 22,20;Csel 6,13.5Móz;17,7) 59Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! (Zsolt 31,6; Luk 23,46) 60Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék. (Luk 23,34; Mát 5,44) 8 1Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. (Csel 22,20;Csel 11,19) 2Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. (Csel 9,30) 3Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala. (Csel 9,1;22,4.19; Gal 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG