Keresés a Bibliában

21 1A mint pedig, ő tőlük elszakadván, elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába. (Csel 2,4.13.2Pét;1,16) 2És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk. (1Kor 1,2) 3És miután megláttuk Cziprust és elhagytuk azt balkézre, evezénk Siriába, és Tirusban köténk ki: mert a hajó ott rakja vala ki a terhét. (Eféz 5,20.1Thess;1,2) 4És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. (Csel 11,19;Csel,21 12.) 5Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk. (1Thess 3,10) 6És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez. (Csel 15,23.29) 7Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tirusból eljutánk Ptolemaisba; és köszöntvén az atyafiakat, nálok maradánk egy napig. (2Pét 1,1) 8Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk. (Csel 6,5;8,5.6.12.26-40) 9Ennek pedig vala négy szűz leánya, a kik prófétálnak vala. (Jóel 2,28) 10Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus. (Csel 11,28) 11És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a kié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. (Csel 24,14;28,20) 12Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. (Csel,21 4.) 13De Pál felele: Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. (Csel 20,24) 14Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja. (Csel 14,17) 15E napok után pedig felkészülődvén, felmenénk Jeruzsálembe. (Csel 8,3;9,1.2;22,4.5.19; Gal 1,13;Csel 8,1;22,20) 16Jövének pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is Czézáreából, kik elvezetének bizonyos cziprusi Mnásonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. (Eféz 4,18) 17Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak. (Csel 9,1; Csel 22,1) 18Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz; és a vének mindnyájan ott valának. (Csel 15,13) 19És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, a miket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. (Csel 14,16) 20Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat; és mondának néki: Látod, atyámfia, mely sok ezeren vannak zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett: (Csel 9,5) 21Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. (Gal 2,15.16;5,2-6; Róm 10,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG