Keresés a Bibliában

21 1Miután elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk. Másnap Rhodoszba, onnét pedig Patarába. 2Ott találtunk egy Föníciába induló hajót. Beszálltunk, és elhajóztunk. 3Miután Ciprust megpillantottuk, és bal kéz felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és Tiruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki rakományát. 4Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk hét napig. Ők a Lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. 5A hét elmúltával elindultunk, hogy folytassuk utunkat. Valamennyien feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívül is elkísértek bennünket. Ott a tengerparton letérdeltünk és imádkoztunk. 6Ezután elbúcsúztunk egymástól. Mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba.
7Hajóutunk Tiruszból Ptolemaiszban ért véget. Köszöntöttük a testvéreket, és egy napig náluk maradtunk. 8Másnap elindultunk, és megérkeztünk Caesareába. Betértünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. 9Volt négy hajadon leánya, akik próféták voltak. 10Több napon át ott tartózkodtunk, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. 11Odajött hozzánk, levette Pál övét. Megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta:
– Így szól a Szentlélek: „Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg majd a zsidók Jeruzsálemben, és a pogányok kezébe adják.”
12Amikor ezt hallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. 13De Pál így felelt:
– Miért sírtok, és miért szomorítjátok szívemet? Ami engem illet, kész vagyok nemcsak arra, hogy megkötözzenek, hanem arra is, hogy Jeruzsálemben meghaljak az Úr Jézus nevéért.
14Mivel nem hagyta magát meggyőzni, azt mondtuk: „Legyen meg az Úr akarata!”, és elhallgattunk.
15E napok után összekészülődtünk, és felmentünk Jeruzsálembe. 16Velünk jött néhány caesareai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. 17Amikor Jeruzsálembe értünk, örömmel fogadtak bennünket a testvérek.
18Másnap Pál eljött velünk Jakabhoz, ahol a vének is valamennyien jelen voltak. 19Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett Isten a pogányok között az ő szolgálata által. 20Amikor ezt hallották, dicsőítették Istent, aztán így szóltak hozzá:
– Látod, testvér, milyen sokan vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a Törvényért. 21Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között élő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG