Keresés a Bibliában

18 1Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba. (Ján 13,34.35; Gal 5,14) 5Mikor pedig megérkeztek Maczedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. (Csel 17,14.15.1Thess;3,2.6) 3 1Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. (Csel,3 27.;2Móz 3,2-10) 2És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, a kik bemennek a temlomba. (Csel 14,8-10) 6Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! (2Móz 32,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG