Keresés a Bibliában

2 1Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben; (2Tim 12,28; Luk 10,9) 2És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. (1Tim 3,2-13) 3Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. (2Móz 19,5.6;2Móz 32,7.8) 4Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta. (Mát 28,18; Eféz 1,20-22) 5Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. (Fil 2,9-11;1Ján 2,2) 6A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. (Luk 24,26.46;Csel 3,15) 7Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. (2Tim 10,10.14) 8Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint: (Zsolt 22,23) 9A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. (Csel 28,16.23.24.30.31) 10Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben. (Kol 1,24) 11Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. (Róm 6,5;8,17) 12Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; (Mát 10,33) 13Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (Róm 3,3.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG