Keresés a Bibliában

40 1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát. 3És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel. 4Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit. (2Móz 26,35) 5És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására. (2Móz 26,36) 6Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé. 7A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet. 8Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet. (2Móz 27,16) 9Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen. 10Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges. (2Móz 30,28) 11A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt. 12Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel. 13És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom. 14Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe; 15És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben. 16És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék. 17Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot. (4Móz 7,1) 18Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait. 19Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 20És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet. 21Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 22Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül. 23És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. (2Móz 25,30) 24És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán. 25És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 26Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe. 27És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 28A hajlék nyílására a leplet is felvoná. 29Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. 30A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra. 31És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat. 32Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. 33Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát. 34És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot. 35És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot. (4Móz 9,15.1Kir;8,10) 36És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt. (4Móz 9,15-23) 37Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla. 38Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt. (4Móz 14,14.5Móz;1,33; Nehem 9,10.1Kor;10,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet