Keresés a Bibliában

13 1Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. (Ján 8,17.5Móz;9,15) 2Előre megmondtam és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most is távollétemben írom azoknak, a kik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes; (2Kor 12,21) 3Mert hát az általam szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, a ki irányotokban nem erőtelen, hanem erős ti bennetek. (Ésa 60,1;59,10; Róm 13,11; Mát 8,22; Luk 15,24.32) 4Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből ti nálatok. (Fil 2,7.8;Csel 3,17.1Kor;2,8) 5Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. (1Kor 11,28;Róm 8,9.10; Gal 2,20; Kol 1,27) 6De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok. (2Kor,13 15. 16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.) 7Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk. (2Kor 4,10.11) 8Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. (2Tim 4,22) 9Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok; ezt pedig kérjük is, a ti tökéletesedésetekért. (1Kor 4,10) 10Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. (2Kor 2,3;2Kor 10,8) 11Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. (Róm 15,33;Róm 12,16; Fil 2,2) 12Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. (1Kor 16,20; Róm 16,16) 13Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen. (Róm 8,15.29.30)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet