Keresés a Bibliában

10Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 11Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. (Jak 3,16) 12Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. (1Kor 3,3-9;Csel 18,24-26) 13Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? (Mát 28,19) 14Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, (Csel 18,8;Róm 16,23) 15Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. (Ján 10,34) 16Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. (1Kor 16,15.17) 17Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. (1Kor 2,4.13.2Pét;1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG