Keresés a Bibliában

48 1Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik; de nem híven és nem igazán. (Zsolt 78,34.36; Jer 5,2; Zsolt 68,27) 2Mert a szent várostól nevezik magokat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura! (Ámós 5,21-24) 3Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének, (Jel 21,18-21) 4Mert tudtam, hogy te kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod ércz: (2Móz 32,9; Hós 4,4; Ezék 3,7-9) 5Tehát előre megjelentém néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket. (Ámós 3,7.5Móz;32,27) 6Hallottad volt, és most lásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál; (Ésa 9,7; Zsolt 97,2) 7Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat. (Ésa 6,10;18,12) 8Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál anyád méhétől fogva. (5Móz 32,15.18; Ésa 50,5) 9Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. (Ezék 20,22) 10Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében. (Ésa 27,9) 11Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom. (Ésa 42,8) 12Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első és én az utolsó. (Ésa 41,4) 13Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak. (Ésa 40,26) 14Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon. (Ésa 34,20.5Móz;28,26) 15Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja. (Péld 8,17.2Krón;15,4; Zsolt 32,8; Jer 29,14; Ésa 65,1) 16Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét. (Ésa 45,19) 17Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell. (4Móz 23,19; Zsolt 103,11) 18Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai; (5Móz 28,1-14; Zsolt 81,14-17) 19És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi; nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve orczám elől. (Hós 1,10) 20Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot. (Jer 51,6.8;50,8.10;Jer 29,10) 21Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle. (2Móz 17,6.4Móz;20,11; Zsolt 78,15) 22Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek! (Ésa 57,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet