Keresés a Bibliában

28 1Jaj Efraim részegei kevély koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van. (Ámós 6,1-6; Hós 5,5) 2Ímé, egy erős és hatalmas jő az Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő erős vizeknek áradása: földhöz veri kezével azt! (Zsolt 83,16; Ezék 20,33; Hós 13,15) 3Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek kevély koronája, (Siral 1,13;5,16; Zsolt 89,40) 4És úgy jár dicsőséges ékességének hervadó virága, a mely a kövér völgynek fején van, mint a korai füge a gyümölcsszedés előtt, a melyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli. (Mik 7,1; Hós 9,10; Jer 24,2) 5Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának; 6És ítéletnek lelke annak, a ki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, a kik visszanyomják a kapuig az ellenséget. (2Sám 11,23.2Kir;18,8) 7De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól: pap és próféta tántorog részegítő ital miatt, a bor elnyelte őket, szédülnek a részegítő ital miatt, tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban; (Ésa 24,4.7) 8Mert minden asztal telve undok okádással, úgy hogy hely sincs a nélkül. (Ésa,28 17.) 9Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é? (Zsolt 8,3) 10Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. (Ámós 2,1) 11Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, (1Kor 14,21) 12Ő, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani! (Ésa 31,9; Zsid 12,29.5Móz;4,24;9,3) 13És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak! (Ésa 8,14.15) 14Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, a kik uralkodtok e népen, a mely Jeruzsálemben lakik. (Zsolt 1,1; Péld 9,7.8;13,1;14,6) 15Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el! (Jób 21,14; Jer 2,31; Zsolt 12,3-5; Ésa 28,18) 16Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut! (Zsolt 118,2; Ésa 8,14.15; Máté 21,42; Róm 9,32) 17És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. (Ésa 30,30;32,19;28,15) 18És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket, (Zsolt 96,11-13) 19S a hányszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka; borzalom megértetni e tanítást; (Ésa 28,1) 20Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor. (2Kor 6,17; Jel 18,14; Siral 4,11) 21Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát a mely hallatlan lesz. (Józs 10,11.12.2Sám;5,20.1Krón;14,11) 22És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek; mert elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól, a seregek Urától, az egész föld felett. (Ésa 10,23; Siral 3,7) 23Vegyétek füleitekbe és halljátok szavam`, figyeljetek és hallgassátok beszédem`! 24Hát mindig szánt-é a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja-é földét? (5Móz 32,22) 25Nemde, mikor elegyengette színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére? (2Móz 9,31.32; Ezék 4,9) 26Így szoktatá őt rendre és tanítá Istene. (Ésa 10,22; Zsolt 104,2;102,27; Jóel 2,30.2Pét;3,12; Ésa 13,10; Máté 24,29) 27Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt; a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálczával; (Bir 6,11; Ruth 2,17; Mik 4,13) 28A búzát csépelik; de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. (Jer 46,10;50,27;51,40; Ezék 39,17-19; Jel 19,17.18) 29Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget! (Jer 32,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet