Keresés a Bibliában

A napkeleti bölcsek.

2 1Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: 2„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, és vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta valamennyi főpapokat és a nép írástudóit, s tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5Azok ezt válaszolták: „A júdeai Betlehemben, mert így jövendölte a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje,
éppen nem vagy a legkisebb Júda
fejedelmi városai között,
mert belőled származik majd a vezér,
aki népemet, Izraelt kormányozza.” 7Erre Heródes titkon hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag föltűnésének idejét. 8Majd ezekkel a szavakkal küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok gondosan a gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10Amint megpillantották a csillagot, igen megörültek. 11A házba lépve, ott látták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva hódoltak neki. Azután fölnyitották kincsesládájukat és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Miután álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy vissza ne forduljanak Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

KNB SZIT STL BD RUF KG